BM4SIT is a health project supported by the European Union
Latest News
  • This page is not being updated since 11th August, 2020. For updates and latest news please visit this site.

BM4SIT jako projekt interdyscyplinarny

Projekt BM4SIT finansowany przez Unię Europejską w ramach 7 programu ramowego pod nazwą FP7-HEALTH-2013-INNOVATION jest inicjatywą silnie ukierunkowaną na pacjenta i wytworzenie nowego produktu. Projekt oparty jest na kluczowej zasadzie współdziałania 9 partnerów konsorcjum, w tym partnera z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw (SME)-który wyprodukuje nową szczepionkę, oraz 4 centrów klinicznych zlokalizowanych w 4 krajach oceniających skuteczność terapii w badaniach klinicznych. 

Komisja Europejska
Badania i Rozwój (R&D)

W konsorcjum uczestniczą 4 centra kliniczne posiadające znakomite i długotrwałe doświadczenie w wykonywaniu i koordynowaniu randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych prowadzonych przez wiele jednostek.

Projekt BM4SIT jest wspierany przez partnerów akademickich posiadających znaczące doświadczenie w technikach biologii molekularnej, proteomice, chemicznej analizie białek oraz immunohistochemii cząsteczek alergicznych i ich pochodnych. Konsorcjanci będą odpowiedzialni za wytworzenie testów immunologicznych, kontrolę jakości wytworzonych substancji leczniczych oraz za analizę serologicznych i komórkowych parametrów odpowiedzi immunologicznej w trakcie prowadzenia badań klinicznych.

Konsorcjum tworzą jednostki rozmieszczone w 6 państwach: Austrii, Danii, Finlandii, Niemczech, Holandii i Polsce. Jednostki zostały dobrane na podstawie geograficznego rozpowszechnienia alergenów brzozy skupiających się w Europie centralnej i północnowschodniej.


Koordynacja Projektu

Linki do: